Zajęcia rewalidaycjne i specjalistyczne

Psycholog

Dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju społecznym, emocjonalnym lub poznawczym wymagają terapii psychologicznej. Terapia psychologiczna jest dostosowana do indywidualnych potrzeb jednostki.

Terapia skierowana jest do dzieci z:

 • spektrum autyzmu (Zespół Aspergera, Autyzm),
 • ADHAD (zespół psychokinetyczny)
 • zaburzeniami zachowania i emocji,
 • zaburzeniami regulacji emocji,
 • różnego rodzaju lękami,
 • deficytami w rozwoju poznawczym lub o nieharmonijnym rozwoju,
 • dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym.

dziecko doktor

urodziny dziecka

Logopedia

Logopeda odpowiedzialny jest za dobór odpowiednich form terapii i wspomagania rozwoju dziecka, tak aby pomóc mu w trudnościach z komunikowaniem się. Logopeda dobiera indywidualnie, w zależności od potrzeb pacjenta różne metody pracy, tak by każde dziecko poczuło się bezpiecznie i dobrze trakcie zajęć, a także by terapia była efektywna

 

Oferujemy:

 • terapię wad wymowy,
 • terapię opóźnionego rozwoju mowy,
 • wspomaganie rozwoju komunikacji u dzieci z ASD,
 • wspomaganie rozwoju mowy z pomocą alternatywnych i wspomagających form komunikacji.

Integracja

Terapeuta integracji sensorycznej odpowiedzialny jest za przeprowadzenie diagnoz, testów oraz dobór odpowiednich form terapii. Każdy plan musi być dostosowany do konkretnych potrzeb dziecka.
Terapeuta integracji sensorycznej tak ukierunkowuje swoje działania, by były atrakcyjne i przyjemne dla dziecka jednocześnie stymulując i wyzwalając konkretne reakcje sensoryczne. Dzięki terapii integracji sensorycznej następuje poprawa organizacji ośrodkowego układu nerwowego. Zachodzą pozytywne zmiany w zakresie pracy motoryki, oraz na poziomie emocjonalnym. W trakcie zajęć integracji sensorycznej, nasi terapeuci pracują tak, aby nawiązać pozytywną relację z dzieckiem. Terapia SI przyczynia się także do rozwoju kompetencji komunikacyjnych i poznawczych.

zabawa w przedszkolu

terapia ręki

Terapia ręki

Terapia ręki to zajęcia, dzięki którym dzieci nie tylko nabędą umiejętność ładnego pisania, ale także niezwykle ważna stymulacja pozwalająca maluchom zdobyć lepszą sprawność umożliwiającą im prawidłowe odkrywanie otaczającego świata. Ręka to nie tylko narzędzie pisarskie i malarskie – jest to bardzo wyspecjalizowana ruchowo kończyna, która pozwala nam na wykonywanie czynności samoobsługowych, użycie przedmiotów różnego przeznaczenia, a w końcu na ekspresję własnych myśli za pomocą prac plastycznych lub pisma. Terapia ręki to nie tylko praca przy stoliku. To praca nad sprawnością całego ciała, ponieważ motoryka duża i mała są ściśle powiązane.

TUS

Prowadzimy trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci. Zajęcia grupowe skierowane są do dzieci mających trudności w sferze emocjonalno-społecznej: trudności adaptacyjne w środowisku przedszkolnym, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych, zachowania lękowe, trudności w radzeniu sobie z napięciem emocjonalnym (odmowa, przegrana, rywalizacja, zdania na czas, zwracanie uwagi itp.), niepewności, niska samoocena. Zajęcia grupowe prowadzone w naszej placówce bazują na założeniu, że aby umożliwić dziecku prawidłowy rozwój społeczny należy stworzyć mu okazję do nawiązania prawidłowych i satysfakcjonujących relacji rówieśniczych. Dlatego jesteśmy jedną z nielicznych placówek, która proponuje zajęcia treningu umiejętności społecznych TUS w trybie stałym.

Rewalidacja

Pojęcie rewalidacja pochodzi od słowa „validus” – silny i dosłownie oznaczać może powrót do zdrowia, czyli zdobywania siły psychofizycznej adekwatnie do możliwości danej jednostki. Rewalidacja obejmuje akcję naprawczą dotyczącą jednostek ze wszelkim rodzajem upośledzeń i schorzeń. Wynika z tego, że rewalidacja to przywracanie osób niepełnosprawnych do funkcjonowania w społeczeństwie. Natomiast proces rewalidacji to wszelkie działania ( psychologiczne, pedagogiczne itp.) wobec osoby niepełnosprawnej rozciągnięte w czasie, czyli od urodzenia do niemalże końca życia.

zajęcia rewidalacji

Zajęcia z surdopedagogiem, czyli rewalidacja dzieci z wadą słuchu.

W procesie praktyki rewalidacyjnej surdopedagogika (zajmuje się wychowaniem i nauczaniem osób głuchych i niedosłyszących).

Zajęcia z tyflopedagogiem czyli rewalidacja dzieci z wadą wzroku.

Dziecko z uszkodzonym wzrokiem rodzi się z takimi samymi predyspozycjami rozwojowi jak dziecko widzące. Jeżeli zostanie poddane właściwym zabiegom kształcącym i wychowawczym, może osiągnąć wszechstronny rozwój nie niższy jak jednostka w pełni sprawna. Niestety, jest to zwykle bardzo trudne.

Zajęcia z oligofrenopedagogiem czyli rewalidacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

Niepełnosprawność intelektualna charakteryzuje się istotnie niższym niż przeciętne funkcjonowaniem intelektualnym z jednocześnie współwystępującym ograniczeniem w zakresie dwóch lub więcej spośród następujących umiejętności przystosowawczych:

 • porozumiewania się,
 • samoobsługi,
 • trybu życia domowego,
 • uspołecznienia,
 • korzystania z dóbr społeczno-kulturalnych,
 • samodzielności,
 • troski o zdrowie i bezpieczeństwo,
 • umiejętności szkolnych,
 • organizowania czasu wolnego i pracy.

zajęcia rewidalacji 2